.
.
هنرمندان
.
نمایشگاه ها
.
بازگشت
نمایشگاه گروهی اساتید برجسته ایوان سپید به همراه شاگردان 13 اردیبهشت 1393
نمایشگاه کودکان ایوان سپید به مربیگیری سمیرا دریا 5دی 1393
نمایشگاه کودکان به مناسبت روز فناوری فضایی 10بهمن 1393
نمایشگاه انفرادی نقاشیخط طلا رجب پور 24 بهمن 1393
نمایشگاه گروهی رویای رنگ 1 اسفند 1393
نمایشگاه گروهی نقاشی 8 اسفند 1393
نمایشگاه گروهی از اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران 15 اسفند1393