.
.
.
.
بازگشت

نمایشگاه چاپ های دستی یوسف شریف کاظمی
از 21 اردیبهشت تا 2 خرداد ماه 1397 در ایوان سپیدنشست تخصصی چاپ دستی در نقاشی
با حضور یوسف شریف کاظمی و
حسن موریزی نژاد
چهارشنبه 26 اردیبهشت، ساعت 18 تا 20 در ایوان سپید

ورود برای عموم آزاد و رایگان است