.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
     

آموزش حجم‌سازی پایه یا بنیادی/ طراحی و شناخت تجسمی بعد سوم و تناسب عناصر

آشنایی با مواد خمیری مجسمه‌سازی/ تجربه هندسی بنیادی در مجسمه و فرم های پایه

فهم فضای منفی/ آشنایی با قالب گیری

ساخت حجم های کسری از حجم پایه

ساخت مجسمه از تکرار عنصر در ابعاد متغیر و ترکیب فرمی حرکتی آن/ مدل سازی صابونی

 

مدرس کلاس: جمال سوزنده مقدم

ساعت و روز برگزاری کلاس: یکشنبه ها ساعت 16 تا 19