.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
 

ترم دوم (مقدماتی) شامل:
یادگیری تمامی حروف الفبا و ترکیبات آن ها
آموزش قواعد خط (جزیی) بسته به توانایی هنرجو
آشنایی با ساختار خودکار و ایجاد ضخامت و ظرافت

ترم سوم شامل:
آموزش متن نویسی و ایجاد حاشیه و عدد نویسی و شعر نویسی و کشیده ها
آشنایی با ساختار خودکار و ایجاد حداقل ظرافت و نیم و اکثر ضخامت

ترم اول (مقدماتی) شامل:
فرم دادن به خط هنرجو
ایجاد تناسب در اندازه حروف و کلمات و فواصل بین آن ها
آموزش خط زمینه
یادگیری شیب کلمات
آموزش حروف الفبا و ترکیبات مربوط به آن ها


مدرس کلاس:
سعیده حسین پور

:روز و ساعت برگزاری کلاس
یک شنبه ها و چهارشنبه ها ، ساعت 18 تا 19